Skip to main content

Privacybeleid

Privacybeleid

1. INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED
Rotterdam World Gateway B.V., een bedrijf geregistreerd in Nederland onder KvK-nummer 24420010 en gevestigd aan de Amoerweg 50, 3199 KD Maasvlakte Rotterdam (het “Bedrijf”) hecht er groot belang aan om de persoonlijke gegevens van al diegenen wier persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt, te beschermen en te respecteren, en te opereren binnen de richtlijnen die zijn vastgelegd in de Nederlandse privacywetgeving. 

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze website www.rwg.nl, rwgservices.rwg.nl (“Onze Website”), door ons aangeboden apps (voor zover van toepassing) gebruikt, of wanneer wij producten of diensten aan u leveren. Met dit beleid willen we u informeren over welke persoonlijke gegevens wij over u kunnen verzamelen en bewaren, waar we deze voor kunnen gebruiken en hoe we ze beschermen. Ook geven we uitleg over de wettelijke rechten die u heeft om de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, in te zien en controle uit te oefenen over de manier waarop wij deze gebruiken.

U kunt dit volledige beleid lezen, afdrukken en opslaan. We gebruiken subrubrieken om ervoor te zorgen dat u specifieke informatie waarnaar u op zoek bent gemakkelijker kunt vinden.

2. GEGEVENSVERANTWOORDELIJKE
Deze website wordt geëxploiteerd onder de Nederlandse jurisdictie. In de context van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad) (de “AVG”), is Rotterdam World Gateway B.V. gegevensverantwoordelijke.

3. INFORMATIEBEHEER EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen, die ons ondersteunt bij de naleving van onze wettelijke plichten onder de AVG. Deze functionaris ziet toe op onze naleving op het gebied van gegevensbescherming en geeft advies en ondersteuning over hoe wij de manier waarop wij met gegevens omgaan kunnen verbeteren. De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn:

Mevr. R.S. Fontein

Corporate Lawyer

Rotterdam World Gateway B.V.

legal@RWG.nl 

4. INFORMATIE DIE WIJ VAN OF OVER U VERZAMELEN
We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens via Onze Website:
a) Persoonlijke identificatiegegevens als naam, adres, werkgever, functietitel, telefoonnummer die u aan ons verstrekt via onze registratie-, vragen- of contactformulieren, of wanneer u met ons via e-mail correspondeert, en die wij gebruiken om: a) te voldoen aan door u gedane verzoeken (bijv. indienen van een vraag op Onze Website, abonneren op een communicatiedienst, voldoen van verzoeken om informatie, etc.); b) een database aan te leggen van mensen die interesse hebben getoond in onze bedrijven, producten of diensten; en c) u in staat te stellen gebruik te maken van interactieve functies van onze dienstverlening, wanneer u hiervoor kiest.
d) een mailinglist te creëren en bij te houden van mensen die hebben aangegeven interesse te hebben in het ontvangen van elektronische marketingcommunicatie van ons. 
b) Feedback en meningen die u aan ons verstrekt via onze inlichtingen- of contactformulieren, die worden verwerkt om ons in staat te stellen eventuele vragen en klachten van uw kant te beantwoorden en behandelen en om ons te helpen de kwaliteit en consistentie van onze diensten te evalueren.
c) Gegevens over uw bezoeken aan Onze Website, waaronder uw IP-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser-plugintypen en -versies, besturingssysteem en -platform en informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, door en vanaf Onze Website (inclusief datum en tijd), door u bekeken of gezochte producten en diensten, responstijd van pagina's, downloadproblemen, duur van bezoek aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen), gebruikte methoden om de pagina te verlaten en elk telefoonnummer dat is gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen, die we verzamelen uit uw browser om de prestatie en relevantie van Onze Website en onze Adwordscampagnes te monitoren, om ervoor te zorgen dat content van Onze Website op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd, en om Onze Website veilig en beveiligd te houden.
d) Onze Website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van Onze Website. Zo kunnen we u een goede gebruikservaring op Onze Website bieden en deze bovendien verbeteren. Voor uitgebreide informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor we deze gebruiken, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.
We kunnen hiernaast nog andere gegevensverwerkingsactiviteiten ondernemen, maar zullen ervoor zorgen dat deze verenigbaar zijn met de bovengenoemde doeleinden.
Hoewel wij altijd willen dat u zich bewust bent van de manieren waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat wij verplicht zijn u om uw toestemming te vragen voordat wij deze kunnen gebruiken. Bij de dagelijkse uitvoering van onze activiteiten mogen we uw persoonlijke gegevens gebruiken zonder daarvoor uw toestemming te vragen, omdat:

a) we een overeenkomst met u aangaan en onze verplichtingen hieronder uitvoeren;
b) we uw persoonlijke gegevens voor onze eigen legitieme doeleinden nodig hebben (zoals de administratie en het beheer van ons bedrijf en de verbetering van onze diensten) en we uw privacyrechten niet aantasten door ze hiervoor te gebruiken;
c) we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken om te voldoen aan een wettelijke plicht waaraan het Bedrijf gebonden is. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens willen verwerken voor een doel dat niet verenigbaar is met de doelen beschreven in deze paragraaf, dan zullen wij u passende informatie verstrekken op het moment dat u met deze aanvullende doeleinden te maken krijgt, en u om uw toestemming vragen (waar dit verplicht is), alvorens met dergelijke aanvullende verwerkingsactiviteiten te starten. U bent niet verplicht om uw toestemming te geven alleen omdat wij daarom vragen. Geeft u wel toestemming, dan kunt u later van gedachten veranderen en deze weer intrekken.

Mogelijke aanvullende doeleinden omvatten, zonder beperking:

a) om de effectiviteit van reclame die we u en anderen laten zien, te meten of hierin inzicht te krijgen, en om u voor u relevante reclame te tonen;
b) om te overwegen of u in aanmerking komt voor vacatures binnen ons Bedrijf. U bent wettelijk niet verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij wijzen u er echter op dat wij, wanneer u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken, onze producten of diensten mogelijk niet aan u kunnen leveren.

5. GERELATEERDE WEBSITES
Via Onze Website kunnen ook sociale media worden bezocht via (bijvoorbeeld) embedded video's die op Onze Website zijn geplaatst, zoals Youtube en Vimeo. Ook kunnen er links naar andere websites op staan, zoals door ons gesteunde goede doelen. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop deze sites met uw gegevens omgaan. Wij verwijzen u naar de privacyverklaringen op de websites die u via Onze Website bezoekt.

6. RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven, is het nastreven van onze legitieme belangen om ons bedrijf te promoten, ontwikkelen en te laten groeien door de verkoop van producten en diensten en om een uitstekende service aan onze klanten te bieden.

7. VRIJGEVEN, DELEN EN OVERDRAGEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
We kunnen u marketing- en/of operationele communicatie via e-mail en/of pushberichten sturen via de RWG-applicatie. U kunt ons vragen om u uitsluitend marketinginformatie en/of communicatie te sturen over specifieke onderwerpen of u kunt ons vragen u helemaal geen marketing- en/of operationele communicatie te sturen.

We kunnen u vragen uw voorkeuren aan te geven wanneer u voor het eerst een account aanmaakt op Onze Website en/of app (naar gelang wat van toepassing is). U kunt op elk moment uw huidige marketingvoorkeuren inzien en bijwerken door in te loggen op uw account op Onze Website en/of onze app (naar gelang wat van toepassing is), ons op te bellen of te e-mailen via de contactgegevens vermeld in onderstaande paragraaf 11.

We kunnen uw persoonlijke gegevens van tijd tot tijd vrijgeven aan derde partijen:

a) indien wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien wij activiteiten of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonlijke gegevens zullen vrijgeven aan de aspirant-verkoper of -koper van de betreffende activiteiten of activa;
b) voor handhaving of toepassing van onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten;
c) aan zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met hen of met u sluiten;
d) aan aanbieders van analytische diensten of zoekmachines die ons ondersteunen bij de verbetering en optimalisatie van Onze Website;

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

8. BEWAREN VAN GEGEVENS
We bewaren gegevens over u in onze datasystemen alleen zo lang als dit nodig is, en dit is over het algemeen als volgt:
a) We bewaren en verwerken informatie over u zo lang u onze diensten blijft gebruiken of hierin interesse blijft tonen, op Onze Website inlogt, gebruik maakt van onze interactieve diensten, of zo lang wij vinden dat ons bedrijf, onze producten en onze diensten voor u interessant kunnen zijn wanneer door u niet anders is aangegeven.
b) We kunnen uw persoonlijke gegevens anoniem maken of deze gebruiken voor statistische doeleinden. Anoniem gemaakte en statistische gegevens bewaren we voor onbepaalde tijd, maar we doen er alles aan om te zorgen dat dergelijke gegevens niet langer te herleiden zijn tot een persoon of deze kunnen identificeren.

9. UW RECHTEN
Onder privacywetgeving hebt u bepaalde rechten (‘informatierechten’) die u de volgende rechten geven:

 

Uw rechten Beschrijving
Recht op inzage en dataportabiliteit.  U hebt het recht om door ons bewaarde informatie over u of met betrekking tot u, in te zien en/of deze onder bepaalde omstandigheden over te laten dragen aan een andere gegevensbeheerder. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, dient u contact met ons op te nemen op de bovenvermelde wijze.
Recht op correctie of verwijdering.  Bent u van mening dat gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, dan hebt u het recht ons te vragen deze te corrigeren of rectificeren. Ook hebt u het recht ons te vragen informatie over u te verwijderen indien u kunt aantonen dat wij de gegevens die wij bewaren niet langer nodig hebben, of indien u de toestemming intrekt waarop onze verwerking is gebaseerd, of indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken. Uw recht op correctie of verwijdering strekt zich uit tot iedereen aan wie wij uw persoonlijke informatie hebben vrijgegeven en wij zullen al het redelijke ondernemen om diegenen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld, te informeren over uw verzoek tot verwijdering.
Recht op beperking van de verwerking.  U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken wanneer de juistheid ervan door u wordt betwist, of de verwerking onrechtmatig is en u bezwaar hebt gemaakt tegen het wissen ervan, of wanneer wij uw gegevens niet langer hoeven te bewaren, maar u ze wil behouden omdat u ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, of wanneer we een geschil hebben over de rechtmatigheid van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Het recht om bezwaar te maken.  U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens als deze worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang, inclusief maar niet beperkt tot direct marketing en profilering.
Het recht om toestemming in te trekken.  U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken als deze verwerking is gebaseerd op toestemming. Om uw toestemming in te trekken, selecteert u de optie 'uitschrijven’ in de meest recente elektronische marketingcommunicatie die u hebt ontvangen; u kunt ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar legal@rwg.nl of te bellen naar +31107422000.
Het recht om een klacht in te dienen.  Als u ontevreden bent over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens hebben gebruikt of hiermee omgaan, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

De volledige informatie over uw rechten op het gebied van persoonsgegevens, vindt u op de website van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

10. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN
We doen al het mogelijke om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Hiertoe nemen we onder meer de volgende veiligheidsmaatregelen:

a) we slaan uw persoonlijke gegevens uitsluitend op onze beveiligde servers op;
b) alle transacties via onze website en app worden versleuteld;
c) onze medewerkers ontvangen regelmatig trainingen over gegevensbeveiliging;
d) we beperken papieren administratie tot een minimum en zorgen ervoor dat de papieren administratie die we hebben wordt bewaard in afgesloten dossierkasten in onze kantoren;
e) we houden firewalls en antivirussoftware up-to-date om het risico op ongeoorloofde toegang tot onze systemen tot een minimum te beperken;
f) Gebruik van dubbele authenticatie voor toegang op afstand
g) Toepassing van een strikt update/patch-beleid.
h) Hantering van strikt beleid voor verwijdering van hardware.

Onthoud dat u zelf verantwoordelijk bent voor de geheimhouding van uw wachtwoorden. Als wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of u dit zelf hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van Onze Website of app (naar gelang wat van toepassing is), bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. Deel uw wachtwoorden nooit met anderen.

Het verzenden van informatie via het internet is helaas niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van persoonlijke gegevens verzonden naar Onze Website niet garanderen; u stuurt ons uw persoonlijke gegevens op uw eigen risico. Na ontvangst van uw persoonlijke gegevens gebruiken wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen (waarvan er een aantal hierboven zijn beschreven) om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

11. Hoe wij dit beleid actueel houden
Dit beleid wordt door ons van tijd tot tijd herzien en bijgewerkt. Dit kan zijn naar aanleiding van wijzigingen in de producten of diensten die wij aanbieden of in onze interne procedures, of naar aanleiding van veranderingen in wetgeving.

De meest eenvoudige manier om te zien of er nieuwe aanpassingen zijn, is om de meest recente versie van dit beleid op Onze Website te bekijken. U kunt ook contact met ons opnemen te Amoerweg 50, 3199 KD Maasvlakte Rotterdam of door een e-mail te sturen naar legal@rwg.nl. Wilt u ons spreken, dan kunt u bellen naar +31107422000.

Elke keer dat we ons privacybeleid bijwerken, worden ook het versienummer onderaan dit privacybeleid en de datum waarop deze versie van het privacybeleid van kracht is geworden, aangepast.

Deze beleidsversie is Versie 1.0, gedateerd op 18 mei 2018